Vad är passivhus?

sa_fungerar_passivhus_storPassivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket energi.

Passivhuset är ett hus, där värmeförlusterna är så små, att friskluften kan användas som värmesystem. I tilluftskanalen finns ett litet värmeelement, så stort som en hårtork. Passivhuset är sunt, eftersom det är byggt med en hög kvalitet. Passivhuset har frisk luft genom att ventilationen säkrar samma luftflöden som alla andra byggnader som uppfyller byggreglernas krav. Passivhuset har bra komfort eftersom väggarna inomhus har samma temperatur som luften. Man slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. Alltför stora fönster kan ge kallras och bör undvikas.

varmevaxling_i_passivhusPassivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten. 


Passivhuset kommer i fortsättningen att vara det boendealternativ vi har för att minimera de negativa globala klimatförändringarna. EU diskuterar att 2016 genomföra en byggnorm för nybyggnation som föreskriver passivhusstandard. Tyskland avser att genomföra den år 2012. Storbritannien år 2013. Österrike har redan genomfört den i vissa delar av landet där låginkomsttagare får ekonomiskt stöd för att bygga passivhus. 
Sverige skall energideklarera sina hus 2008.

forsta_passivhuset_i_tysklandIdén med passivhus utvecklades i Tyskland på 1990-talet, där man då blev överens om att man kan bygga hus utan radiatorsystem bara man såg till att värmeförlusterna var tillräckligt små. En av eldsjälarna byggde en egen huslänga enligt principerna och fick ett bättre inomhusklimat än allt som hade byggts i Tyskland tidigare.

Sund inomhusmiljö

Luften i passivhus är bättre än i normalbyggandet. I boendet vill man ha ett gott inomhusklimat och inte vara utsatt för emissioner från exempelvis  byggnadsmaterial. Svensk byggnorm föreskriver en halv luftomsättning per timme i bostäder.

I Passivhuset finns det en mekanisk ventilation med värmeväxlare som, med bra filter, effektivt filtrerar bort pollen och damm från den inkommande luften och som säkerställer att dålig luft inomhus ventileras bort.

I passivhusbyggandet kontrolleras fuktigheten på materialet noggrant, vilket minskar risken för mögel, och tätheten gör att fuktig inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen, eller emissioner från byggmaterial tränger in i bostaden.

Ljudnivån i ett passivhus är mycket låg tack vare de tjocka väggarna och de extra-isolerade fönstren.

Bullernivån från ventilationssystemet är också låg, mindre än 25 dB (A) i sovrum.

Värmen som finns i inomhusluften tas tillvara. Dessutom utnyttjas solinstrålning för att värma både hus och varmvatten när det är möjligt.

Källa: Passivhuscentrum

Konceptet Passivhus

Intresset för energieffektivisering har ökat betydligt de senaste åren. Oavsett användningsområden diskuterar man hur man kan erhålla samma funktion fast med betydlig mindre tillförd energi än tidigare. Denna diskussion finns även i bostadssektorn och här diskuterar man minskning av energibehovet för elektriska apparater, varmvatten och uppvärmning. För alla tre funktioner finns det tekniska möjligheter att minska energibehovet.

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, utan att lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol dvs hus-utan-värmesystem. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda.

Att tillvarata passivt tillförd energi istället för att aktivt distribuera energi via t ex radiatorer är ett koncept som blir allt vanligare i Europa. I Tyskland har det byggts tusentals Passivhaus. I Sverige är det mest berömda exemplet de sk Lindåshusen söder om Göteborg. I dessa radhus finns bara en liten extra värmekälla för uppvärmning. Den installerade effekten är mindre än 10W/m2 vilket också är den nuvarande definitionen på Passivhus-konstruktion i Sverige.

För att kunna klara uppvärmning med hjälp av passiva värmekällor måste man minimera allt värmeläckage från bostaden. I Lindåshusen minimeras värmeläckaget genom en speciellt välisolerad byggkonstruktion. Fönster och dörrar är också de maximalt isolerande och till sist återvinns nästan all värme i det effektiva ventilationssystemet.

Många undrar över namnet Passivhus. En anledning är den internationella utvecklingen med PassivHaus i tysktalande länder och Passive houses på engelska (i Danmark heter det Passiv huse). Energieffektivisering i bostäder är inte enbart en svensk angelägenhet utan viktigt för hela EU.

Passivhusbyggande involverar en mängd aktörer. För att underlätta processen etableras regionala samarbeten till stöd för ett framgångsrikt byggande av Passivhus. Först ut är samarbetet i Västra Götaland.

Gällande kravspecifikationer finns att ladda ner under ”Rapporter”.

Källa: Energieffektiva byggnader